top of page

שאלות לתרגול באזרחות לפי נושאים

שאלות לתרגול - החלטה 181 והכרזת העצמאות

שאלות לתרגול - לאום ומדינת לאום

שאלות לתרגול - עקרון שלטון העם

שאלות לתרגול - תרבות פוליטית ודמוקרטית:
פלורליזם, סובלנות, הסכמיות

שאלות לתרגול - מדינת ישראל מדינה יהודית

שאלות לתרגול - עקרון הכרעת הרוב

שאלות לתרגול - זכויות וחובות

שאלות לתרגול - גישות כלכליות חברתיות

שאלות לתרגול - עקרון הגבלת השלטון

שאלות לתרגול - עקרון שלטון החוק

שאלות לתרגול - יסודות חוקתיים

שאלות לתרגול - הרשות המחוקקת

שאלות לתרגול - הרשות המבצעת

שאלות לתרגול - הרשות השופטת

שאלות לתרגול - אשכול העולם היהודי

שאלות לתרגול - אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל

שאלות לתרגול - אשכול בחירות ומפלגות

שאלות לתרגול - אשכול רשויות מקומיות

שאלות לתרגול - אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון

bottom of page