top of page

סיכום החומר לבגרות באזרחות

החלטה 181 והכרזת העצמאות

הרעיון הלאומי

מדינת ישראל - מדינה יהודית

מדינת ישראל ויהדות התפוצות

המיעוטים בישראל

עקרון שלטון העם

תרבות פוליטית ודמוקרטית:
פלורליזם, סובלנות, הסכמיות

עקרון הכרעת הרוב

זכויות וחובות

הגישות הכלכליות - חברתיות

עקרון הגבלת השלטון

עקרון שלטון החוק

דמוקרטיה מתגוננת וביטחון ודמוקרטיה

יסודות חוקתיים והמהפכה החוקתית

הרשות המחוקקת

הרשות המבצעת

הרשות השופטת

ביקורת שיפוטית ואקטיביזם שיפוטי

אשכול תקשורת ופוליטיקה

אשכול בחירות ומפלגות

אשכול העולם היהודי

אשכול מעורבות אזרחים ופיקוח על רשויות השלטון

אשכול רשויות מקומיות

bottom of page