top of page

תנאי שימוש - אתר עמית מורה פרטית

 1. כללי​​
  1.1. אתר "עמית מורה פרטית" [להלן - "האתר"] הינו אתר בבעלות עמית משולם דינר  ת.ז. 035697721 ומופעל על ידה (להלן – "המפעילה"). האתר משמש כאתר תדמיתי וכן אתר מכירה והשכרה בתחומי מקצועות הלימוד: ספרות, תנ"ך, היסטוריה, אזרחות ועוד ומספק למשתמש בו [להלן – "המשתמש" או "הלקוח" או "הצרכן"] לרבות שיעורים מוקלטים, סיכומים, הדרכה על פיתרון מבחנים, שאלונים אמריקאיים לתרגול פשוט, שרות בדיקת תשובות של תלמידים, שאלות ותשובות מוכנות, שאלות לתרגול וכן אפשרות לקבוע שיעורים ישירות מול היומן.

  1.2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא מתן הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בהתאם, המפעילה לא תישא באחריות כלפיך בגין כל שינוי, השהייה או הפסקה של פעילות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא.

  1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ובהתאם, תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין המפעילה לבין המשתמש באתר. לפיכך, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

  1.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש עם תחילת ו/או המשך שימושו באתר. לפיכך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת ובכל מקרה טרם ביצוע כל שימוש ו/או הזמנה באתר, ובהתאם לאמור, הרי שבעת כל שימוש ו/או ביצוע הזמנה באתר, ייחשב המשתמש ככזה שמסכים לאמור בתנאי תקנון זה, ולרבות בקשר לכל שינוי שבוצע בתנאים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי תקנון זה [ולרבות אך לא רק, לגבי כל שינוי בו], עליו להימנע מהמשך השימוש באתר וליצור קשר עם המפעילה.

  1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין האמור בהוראות תנאי השימוש הנ"ל, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש הנ"ל.

  1.6. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.

  1.7. כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה בו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת [ולרבות אך לא רק, רכישת ו/או הזמנת תכנים דרך האתר], מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה ו/או באתר, וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

  1.8. כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה בו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת [ולרבות אך לא רק, רכישת ו/או הזמנת תכנים דרך האתר], מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה ו/או באתר, וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

  1.9. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי ו/או בלתי מסחרי.

  1.1.10. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למפעילה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר [המופיעה באתר], והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

 2. אופן השימוש באתר ושימושים אסורים באתר
  2.1. משתמשי האתר רשאים לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלו, בתום לב ולשימושם האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך העברת תכני האתר לצד שלישי כלשהו חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישת תכנים שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

  2.2. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי המפעילה, המשתמש ומי מטעמו אינו רשאי לבצע את הפעולות הבאות בעת שימושו באתר ו/או בתוכן האתר:

  2.2.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

  2.2.2. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי  אחר, לרבות אך לא רק, תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכל תוכנה ו/או יישום אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי ו/או ביצוע כל פעולה אחרת ברוח זו של תוכן האתר.

  2.2.3. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת [iframe] גלויה ו/או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

  2.2.4. לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות אך לא רק, הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ו/או כל מידע אחר אשר מאוחסן באתר ו/או בשרתי ו/או מאגרי המידע בו מופעל ו/או מאוחסן ו/או מצוי האתר ו/או כל חלק ממנו ללא הסכמת המשתמשים והמפעילה, באופן מפורש ובכתב, לרבות אך לא רק, באמצעים אוטומטיים.

  2.2.5. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

  2.2.6. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

  2.3. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.SD

  2.4. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

  2.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת תכנים בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה ו/או שימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובת הנמקה או כאשר:

  2.5.1. המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או למפעילה וכבר חלף המועד לתשלומו;

  2.5.2. כאשר קיים חשש, מצד המפעילה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  2.5.3. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות תקלה טכנית בהצגת התוכן באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או בהעברת התוכן למשתמש .

  2.5.4 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, ולרבות אך לא רק, במקרה של פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי ו/או תקלות ביישומונים להעברת כספים, הנחיות ו/או הוראות של הרשויות המוסמכות וכן מכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
   

 3. התכנים והנתונים באתר
  3.1. המפעילה משתדלת להבטיח כי כל המידע באתר, הכולל בין השאר את פרטי התכנים והשירותים שהאתר מציע והעלות שתגבה בעברו קבלתם ו/או שימוש בהם ו/או קבלת השירות, מדויקים ונכונים בכל עת. ואולם, ייתכנו שגיאות ו/או אי דיוקים במידע המוצג באתר, והמפעילה תנסה לתקן כל שגיאה במידע המוצג באתר, תוך זמן סביר מהמודע שבו נודע לה הדבר.

  3.2. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לבדוק את האתר לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים ו/או תכנים זדוניים אחרים. נוכח האמור, הרי שבאחריות המשתמש להתקין במכשיר ו/או במחשב דרכו הוא עושה שימוש באתר, תוכנות ומערכות שמטרתן לאתר וירוסים ותכנים זדוניים באינטרנט המפעילה ו/או מי מטעמה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למכשירו של המשתמש כתוצאה מהגלישה באתר.

  3.3. אם וככל שמופיעים באתר מחירים של תכנים או שירותים שונים, לרבות אך לא רק, במסגרת פרסום על דבר קיום מבצעים, הרי שמחירים אלו משקפים אך ורק את מחירי התכנים או השירותים ואת גובה התשלומים כשהם נכונים ביחס למועד העדכון האחרון שבוצע באתר.

  3.4. המפעילה זכאית לשנות מעת לעת ועל פי מדיניותה, את מחירי התכנים או השירותים השונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי שתינתן על כך כל הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.

  3.5. המחירים בהם תהיה המפעילה מחויבת לגבי מכירת תכנים ושירותים בחנויותיה, הם אך ורק מחירי התכנים והשירותים המעודכנים על פי מחירוני ותעריפי המפעילה, כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע רכישת התוכן או השירות והשלמת הרכישה האמורה.כמו כן, ידוע ומוסכם על המשתמש, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, כי ככל שיתגלה, לאחר ביצוע ההזמנה כי נפלה טעות במחיר שהוצג באתר המפעילה, כי אז תהא המפעילה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה עם המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

  3.6. כל המחירים המפורטים באתר, אם מפורטים, נקובים בשקלים חדשים. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אם הוא חל על פי הדין, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת בדף הפריט.

  3.7. בקשר עם התכנים ו/או השירותים שיספק האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו יחולו גם ההוראות הבאות:

  3.7.1. המפעילה ו/או האתר לא מתחייבים כלפי משתמשי האתר על הצלחה [או אי הצלחה], הישגים [או כשלונות] וציונים ["גבוהים" או "נמוכים"] בבחינות, בחנים, מטלות בית וכו' ובכלל כך לא יהיו אחראים להישג ו/או כשלון של משתמשיו בבחינות, בלימודים ובכלל.

  3.7.2. לאור האמור לעיל, מובהר גם כי  המפעילה ו/או האתר לא ישיבו למשתמשים כספים ששולמו על ידם לאור הצלחה [או אי הצלחה], הישגים [או כשלונות] וציונים ["גבוהים" או "נמוכים"] בבחינות, בחנים, מטלות בית וכו'.
   

 4. אופן הרכישה באתר 
  4.1. עסקאות לרכישת תכנים או שירותים מתבצעות באתר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בר תוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל והכול בכפוף לתנאים שסוכמו בין הלקוח לבין חברת האשראי או ביישומון העברת הכספים "ביט" או באמצעות "פייפאל".

  4.2. בטרם רכישה באתר המשתמש נדרש למלא טופס עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, והמפעילה לא תהא אחראית במקרה שבו התבצעה הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה ו/או עלות ו/או נזק שייגרמו בגין כך ו/או מכל הנובע מכך.

  4.3. רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

  4.4. המפעילה רשאית להפסיק בכל עת את השימוש באמצעי תשלום זה או אחר או להחליט על הוספת אמצעי תשלום נוספים, הכול לפי שיקול דעתה ומבלי שתינתן על כך הודעה מוקדמת.

  4.5. אספקת התכנים מותנית בזמינותם בעת ביצוע ההזמנה. ואולם, מובהר כי מלאי התכנים משתנה באופן תדיר, ובהתאם לכך, ייתכן כי זמינותם של תכנים מסוימים עלולה להשתנות ו/או להתעדכן ובהתאם ייתכן כי יהיו אי דיוקים ו/או שגיאות בכל הקשור לנכונות זמינות התכנים.
   

 5. ביטול עסקה
  5.1. לאור היעדר יכולת של המפעילה לשלוט בתכנים אשר הועברו למשתמש וכן לאור התחייבות שנוטל האתר לשם אספקת השירותים אותם רוכשים המשתמשים מהאתר, יובהר כי האתר אינו מאפשר ביטול עסקה ו/או החזרה של תכנים.
   

 6. בעלות על תוכן וזכויות קניין רוחני 
  6.1. האתר וכל המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות אך לא רק, עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, אור קולי [audio visual], ולרבות אך לא רק, טקסט, סלוגנים, לוגו המפעילה, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות אך לא רק, כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק, כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה [animation], תרשים, דמות, הדמיה, דגימה [sample], סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר [format], פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית [icon] [להלן - "התוכן" או "התכנים"] מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ובהתאם לכל דין אחר [ולרבות דין בינ"ל, ככל שרלוונטי]. לפיכך, נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור כל חלק מן התוכן הכלול ו/או המוצג באתר, כל זאת ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה, ככל שהסכמה שכזו אכן תינתן.

  6.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא [וזאת, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו] בקשר עם האתר ובכללן, שם המתחם[domain], הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, know how, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של המפעילה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה למפעילה להשתמש בהן [ככל שקיים צד שלישי כאמור] והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלעדית [או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן]. בהתאם לאמור לעיל, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בין שמדובר בפעולה מסחרית ובין שאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי המפעילה, ככל שרשות כזו אכן תינתן.

  6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי שם המפעילה וסימני המסחר שלה, לרבות אך לא רק, אובייקטים הקשורים למוניטין המפעילה, סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של המפעילה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמת המפעילה לכך מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה באופן בלעדי.
   

 7. תוכן האתר, אתרים מקושרים ופרסומות 
  7.1. האתר בכללותו, על כל התכנים המופיעים בו, מוצע לציבור ולמשתמש כמות שהוא AS IS. בהתאם לעיקרון זה, מובהר כי כוונת המפעילה היא שהתוכן המופיע באתר המפעילה, יהיה נכון ומדויק ואולם, ייתכן מצב שבו התוכן אינו שלם ולחלופין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

  7.2. לאור האמור לעיל, הרי שהמפעילה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המוצג באתר המפעילה ו/או באתרים אחרים.

  7.3. באתר עשויים להיכלל קישורים [links] לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י המפעילה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים, ולמפעילה אין כל שליטה על תקינותם ו/או על התוכן המוצג בהם ו/או בקשר לכל דבר ועניין הקשור באתרים מקושרים אלו, והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים ו/או על מהותם ו/או על אופיים ו/או ביחס לכל נושא ועניין בקשר אליהם [ולרבות אך לא רק, שינוי אופיים ו/או מטרתם ו/או מהותם של האתרים המקושרים]. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך בכדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות, מכל מין וסוג שהוא, של המפעילה ומי מטעמה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכנותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. כמו כן, המפעילה אינה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו כתוצאה מהחשיפה ו/או מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות אל בעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה ו/או בקשה בעניין והשימוש באתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים, ובכל מקרה, המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו אל אתר אינטרנט פעיל.

  7.4. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות אך לא רק, בתוכן המסופק על ידי המפעילה  ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בהתאם, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ומי מטעמה בקשר לתוכן באתר, לרבות אך לא רק, לתוכן המסופק על ידי המפעילה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לתוכן לגבי תכנים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

  7.5. המפעילה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, בין השאר לגבי כל תוכן ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בין היתר, עקב מעשים ו/או מחדלים של המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות אך לא רק, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר לתכנים, תיאורים, מחירים וכדומה.
   

 8. הגבלת האחריות 
  8.1. המפעילה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ומעת לעת, עשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר ו/או לחלקו.

  8.2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות אך לא רק, כל תוכן ו/או שירות הכלולים בו, ניתנים על ידי המפעילה במצבם כפי שהם [as is] ובכפוף לזמינותם [as available]. המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות אך לא רק, כל תוכן או שירות בו וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש, מכל מין וסוג שהוא, שהינו עושה באתר, לרבות אך לא רק, בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  8.3. בהתאם לאמור לעיל, המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג שהוא, לכל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות אך לא רק, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי ו/או פיצויים עונשיים [ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי], הנובעים ו/או הקשורים באתר או בכל תוכן ו/או שירות המוצג בו ו/או בכל שימוש בהם ולרבות אך מבלי לגרוע:

  8.3.1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

  8.3.2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

  8.3.3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי המפעילה ובין על ידי צדדים שלישיים;

  8.3.4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

  8.3.5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

  8.3.6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

  8.4. שיבוש בקליטת פרטי לקוח/משתמש במחשבי המפעילה, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, תקלה הקשורה למפעילה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד המשתמש.

  8.5. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש אלו וכן מכוח כל דין.
   

 9. זמינות ו/או שינוי האתר 
  9.1. המפעילה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להתיר ו/או לאסור את השימוש באתר, בכל זמן, וכן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, וזאת בין אם באופן זמני ובין לאלתר ו/או באופן קבוע ומבלי שלמשתמש תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ומי מטעמה בקשר לכך.

  9.2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המפעילה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

  9.3. המפעילה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
   

 10. אבטחת מידע ופרטיות 
  10.1. במידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, נעשה שימוש על מנת לספק למשתמש את התכנים והשירותים המבוקשים.

  10.2. פרטיות משתמשי האתר חשובה למפעילה, ובהתאם, המפעילה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה.

  10.3. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמים בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת [לרבות אך לא רק, באמצעות-SMS ודוא"ל], ולרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיות" [cookies] לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה.

  10.4. המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי ו/או יישומון העברת הכספים בלבד, לצורך השלמת ההזמנה.

  10.5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המפעילה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם להוראות כל דין.

  10.6. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות אך לא רק, מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

  10.7. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והתכנים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, ולרבות דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. למשתמש תינתן האפשרות לבטל הסכמתו לקבלת דיוור כאמור בכל הדרכים הקבועות בחוק.
  במסגרת האמור לעיל, המפעילה אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות שיבוצעו, לרשתות ו/או גופים השותפים למפעילה ו/או הקושרים עמה, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למפעילה על פי שיקול דעתה של המפעילה.

  10.8. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, המפעילה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני ו/או שיפוטי מוסמך.

  10.9. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע מחמיר, ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי המפעילה ו/או בידיה.

  10.10. במקרים שאינם בשליטת המפעילה ו/או הנובעים מכוח עליון, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או במקרה שבו יעשה במידע האמור כל שימוש שלא בהרשאה.
   

 11. התיישנות 
  11.1. מבלי לגרוע מהאמור מתנאי שימוש אלו, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר, על ידי המשתמש ו/או לתכנים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכמה לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
   

 12. סמכות שיפוט וברירת דין

  12.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

  12.2. מובהר כי האמור בסעיף 12.1 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.
   

 13. שונות 
  13.1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המפעילה.

  13.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף, במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  13.3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין המפעילה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
   

 14. יצירת קשר
  14.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות טופס יצירת קשר, או באמצעות פניה בדואר אלקטרוני בכתובת: info@amitdiner.com .​​

bottom of page